Je privacy

Binnen Sint-Trudo Ziekenhuis verwerken wij persoonsgegevens om je een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen aanbieden. We doen het nodige om de privacy van onze patiënten, familieleden, bezoekers, zorgverleners, medewerkers, artsen ... te respecteren.

Ziekenhuizen zijn verplicht voor iedere patiënt een dossier aan te leggen. Het bevat de nodige verpleegkundige en medische gegevens zodat een optimale verzorging en behandeling kan worden gegarandeerd. Uiteraard is dit patiëntendossier strikt vertrouwelijk en hebben enkel de artsen, verpleegkundigen en paramedici die betrokken zijn bij je verzorging toegang tot je gegevens. Het aanleggen en bewaren van het patiëntendossier gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Je kan de privacywet en het privacyreglement van het Sint-Trudo Ziekenhuis inkijken aan het onthaal en onderaan de pagina downloaden.

Het beroepsgeheim op je dossier

Je patiëntendossier bevat de nodige verpleegkundige en medische gegevens zodat een optimale verzorging en behandeling kan worden gegarandeerd. Uiteraard is je patiëntendossier strikt vertrouwelijk en hebben enkel de artsen, verpleegkundigen en paramedici die betrokken zijn bij je verzorging toegang tot je gegevens.

Administratieve medewerkers kunnen toegang hebben tot een deel van je dossier voor de administratieve afhandeling. Elk van deze personen is eveneens strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht.

Je patiëntendossier kan het voorwerp uitmaken van een (informatieve) studie*. Wij zien er steeds op toe dat, bij de inzage van je dossier voor dergelijke studies, je privacy gerespecteerd wordt.

 * Met een studie wordt bedoeld: het raadplegen van gegevens uit bestaande (patiënten)dossiers, medische dossiers of administratieve dossiers of bestanden en het verwerken van de gegevens ervan louter voor eigen gebruik. De gegevens worden steeds geanonimiseerd wanneer zij worden verwerkt om te worden meegedeeld aan een derde of wanneer de verwerking ervan gepubliceerd wordt.

Met het oog op kwaliteitsverbetering is het mogelijk dat een interne of externe auditor je patiëntendossier inkijkt. De auditoren zijn op dezelfde wijze gebonden aan hun geheimhoudingsplicht als de zorgverleners zelf. Als je verkiest dat je patiëntengegevens niet worden ingekeken in het kader van kwaliteitsaudits, dan kan je dit melden aan de dienst opname en dan zullen wij dit uiteraard respecteren.

logo nexuzhealth

Gedeeld medisch dossier

In het kader van een medisch samenwerkingsverband (nexuzhealth) met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen wordt je patiëntendossier gedeeld met je zorgverleners in deze ziekenhuizen. Ook in dit samenwerkingsverband worden de privacyregels strikt gewaarborgd en nageleefd. Je vindt een lijst van de deelnemende ziekenhuizen op www.mynexuzhealth.be.

Doordat deze ziekenhuizen werken met een gedeeld dossier hoef je in het ene ziekenhuis niet meer te herhalen wat er in het andere ziekenhuis reeds gebeurde. Ook krijgt je behandelend arts steeds een volledig beeld van jouw gezondheidstoestand. Dit komt kwaliteitsvolle zorg ten goede, vermijdt dubbele onderzoeken en maakt doorverwijzingen van het ene nexuzhealth-ziekenhuis naar het andere gemakkelijker.

Het gedeelde medisch dossier is streng beveiligd. Alleen zorgverleners die bij je behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot je dossier. Dit wil zeggen dat als je niet in ziekenhuis X behandeld wordt, je gegevens ook niet geraadpleegd kunnen worden in dat ziekenhuis. Pas wanneer je behandeld wordt bij een van de nexuzhealth-partners is je dossier toegankelijk voor de bertrokken zorgverleners van dat ziekenhuis.

Meer informatie over de implementatie van mynexuzhealth in Sint-Trudo Ziekenhuis kan je lezen onder jouw dossier.

 

Het nationale eHealth-project

Uitwisseling van gezondheidsgegevens

De overheid lanceerde veilige communicatiekanalen waarmee alle zorgverleners die op dat moment bij je behandeling betrokken zijn je medische gegevens kunnen consulteren. Ziekenhuizen moeten ervoor zorgen dat de essentiële informatie uit je lokaal patiëntendossier via dit systeem beschikbaar is. Deze uitwisseling van gezondheidsgegevens gebeurt enkel wanneer je hier eenmalig toestemming voor geeft. Dit kan je doen aan de inschrijvingsbalie.

Je kan ook zelf online op elke moment je toestemming geven, intrekken of bepaalde zorgverleners uitsluiten van het recht op toegang via www.mijngezondheid.be.

Informatie aan je huisarts

Je huisarts wordt van je opname op de hoogte gebracht tenzij je dit anders wil. In dat geval vragen we je dit te melden aan de dienst onthaal.

 

Filmen en fotograferen

Het is wettelijk niet toegestaan om andere patiënten, bezoekers, artsen of medewerkers van het Sint-Trudo Ziekenhuis herkenbaar te filmen of te fotograferen zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Dit is een schending van het recht op afbeeldingen en op privacy. Deze foto's/filmopnames zijn enkel bestemd voor privégebruik en mogen geenszins gepubliceerd worden op sociale media. Ook geluidsopnames zijn verboden zonder toestemming van de betrokkene(n).

Downloads