Je dossier

Het patiëntendossier is elektronisch en op die manier ook vlot te raadplegen als patiënt.

Hoofd-halscentrum_balie

Mijn patiëntendossier raadplegen

 • Als patiënt kan je je verslagen, afspraken, facturen, beeldmateriaal en persoonlijke gegevens in je patiëntendossier online raadplegen via mynexuzhealth. Na afloop van je opname in Sint-Trudo Ziekenhuis krijg je hier ook een uitnodiging voor een tevredenheidsenquête.
  Je logt in met je elektronische identiteitskaart (eID) of met itsme®.
  Lees hieronder meer over mynexuzhealth. 
 • Je huisarts kan je patiëntendossier raadplegen via nexuzhealth consult
 • Tijdens jouw ziekenhuisopname kan je een afschrift vragen bij de behandelende arts en/of het secretariaat van deze arts.
 • Na je ziekenhuisopname kan je terecht bij onze ombudsdienst om een afschrift op papier aan te vragen. 

Raadpleeg je dossier via mynexuzhealth

Nexuzhealth is een medisch samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse ziekenhuizen waarbij je patiëntendossier gedeeld wordt met al je zorgverleners in deze ziekenhuizen. Een actueel overzicht van alle partners vind je op Aangesloten zorginstellingen (nexuzhealth.com). Dit houdt in dat je zorgverleners op een beveiligde manier je dossier kunnen raadplegen binnen deze nexuzhealth ziekenhuizen.

Mynexuzhealth is een beveiligde webapplicatie en app voor patiënten van al deze partners waarmee je toegang krijgt tot je medisch dossier.
Je vindt de app in de appstores: Google Play Store  App Store.

Meer info over nexuzhealth.

Veelgestelde vragen

Meer informatie hierover vind je onder de rubriek jouw dossier.

Daar krijg je meer uitleg over hoe je je digitaal patiëntendossier kunt raadplegen.
Weet dat je ook bij je huisarts of behandelend arts (tijdens jouw ziekenhuisopname) terecht kan. 

Je kan ook met de ombudsdienst contact opnemen om inzage te krijgen in jouw dossier.

Deze mogelijkheid bestaat eveneens voor de vertegenwoordiger van een patiënt en, mits toestemming, voor de vertrouwenspersoon.

Nabestaanden van een overleden patiënt kunnen toegang krijgen tot zijn patiëntendossier indien zij hiervoor geldige redenen kunnen inroepen (bv. opsporen van familiale antecedenten …). Zij kunnen het patiëntendossier niet rechtstreeks inkijken maar moeten hiervoor een zorgverstrekker aanduiden (bv. huisarts). Deze kan enkel de gegevens inkijken die rechtstreeks verband houden met de ingeroepen redenen.

1.De patiënt zelf/een aangeduide vertrouwenspersoon indien die daartoe schriftelijk gemandateerd werd.

2.De beide ouders of voogd van een minderjarige patiënt, of van een meerderjarige patiënt, die valt onder het statuut van verlengde minderjarigheid of onbekwaamverklaring mits voorlegging attest samenstelling gezin of voogdij.

3.Een vertegenwoordiger van de patiënt:

 • Indien deze persoon vooraf werd gemandateerd door de patiënt om in zijn plaats de patiëntenrechten uit te oefenen, indien en zolang hij hiertoe zelf niet in staat zou zijn, mits voorlegging van een schriftelijk mandaat.
 • Indien de patiënt feitelijk niet in staat is om zelf zijn patiëntenrechten uit te oefenen en hij geen vertegenwoordiger heeft gemandateerd, of deze niet optreedt, dan worden de rechten uitgeoefend door de samenwonende echtgenoot of de wettelijk of feitelijk samenwonende partner mits voorlegging attest samenstelling gezin.
 • Indien deze persoon dat niet wenst te doen of ontbreekt, worden de rechten in dalende volgorde uitgeoefend door: een meerderjarig kind, ouder, meerderjarige broer of zus mits voorlegging bewijs verwantschap.

4.Een beroepsbeoefenaar die aangeduid werd door de patiënt of zijn vertegenwoordiger.

5.Na overlijden van de patiënt is er geen recht op afschrift, er is wel een onrechtstreeks inzagerecht via een beroepsbeoefenaar.
 

1. Indien je inzage of een afschrift van het dossier wenst, kan je dit evt. ook rechtstreeks bij de behandelend arts opvragen.

2. Je hebt inzage in de medische gegevens en de verpleegkundige gegevens die betrekking hebben op de periode vermeld in de aanvraag. De persoonlijke notities van de arts en gegevens die betrekking hebben op derden, komen niet in aanmerking voor inzage of afschrift.

3. Indien je via een beroepsbeoefenaar deze aanvraag doet, dan heeft deze recht op inzage van de persoonlijke notities van de zorgverlener.

4. Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt, of wanneer enig nadeel vermoed wordt bij het geven van de informatie, kan de arts inzage of een afschrift (geheel of gedeeltelijk) weigeren aan de patiënt of zijn vertegenwoordiger. In dit geval kan het recht op inzage uitgeoefend worden door een aangeduide beroepsbeoefenaar.

De snelste en makkelijkste manier is door het online aanvraagformulier via volgende link in te vullen: digitaal aanvraagformulier inzage/afschrift patiëntendossier.

Lukt het online invullen van het formulier je niet? Dan kan je het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met de nodige attesten en een kopie van jouw identiteitskaart sturen naar de ombudsdienst: ombudsdienst@stzh.be
Dit kan ook per post naar: Sint-Trudo Ziekenhuis, Ombudsdienst, Diestersteenweg 100, 3800 Sint-Truiden

Jouw verzoek wordt overgemaakt aan de bevoegde verantwoordelijken voor verdere behandeling.

Binnen een termijn van 15 dagen zal jouw verzoek behandeld worden.

De mynexuzhealth-codekaart is een kaart met 24 codes die je gebruikt in combinatie met een gebruikersnaam en wachtwoord. Je kan deze kaart aanvragen als de andere aanmeldmethoden niet lukken:

 • Telefonisch via de servicedesk van mynexuzhealth.
 • Via je zorgverlener in het ziekenhuis. 

Op de website vind je meer tips: Veelgestelde vragen patiënten (nexuzhealth.com) of contacteer de servicedesk van nexuzhealth. 

Om te kunnen gebruikmaken van de eID is het belangrijk dat hiervoor de juiste software op je pc staat. Installeer of herinstalleer bij foutmelding de eID software. Kies voor de installer die overeenkomt met je besturingssysteem. Na installatie van deze software sluit je best eerst de browser af vooraleer opnieuw te proberen. Indien je werkt met Mozilla Firefox als internetbrowser is bovendien een extra add-on nodig.

Op de website vind je meer tips: Veelgestelde vragen patiënten (nexuzhealth.com) of contacteer de servicedesk van nexuzhealth. 

Als alternatief op het inloggen met de eID, bieden we ook de mogelijkheid om aan te melden met de mynexuzhealth codekaart.

Op de website vind je meer tips: Veelgestelde vragen patiënten (nexuzhealth.com) of contacteer de servicedesk van nexuzhealth. 

Medische verslagen van kinderen onder de 15 jaar zijn voorlopig niet beschikbaar. Je kunt wel een afschrift opvragen bij onze ombudsdienst. Je kunt wel de afspraken, informatie over de ziekte of behandeling, vragenlijsten, facturen...(indien beschikbaar) van je kind bekijken. Ga in mynexuzhealth naar Berichten, selecteer het adres UZ Leuven (ook wanneer je in een ander ziekenhuis patiënt bent) en stuur een formeel verzoek met naam en geboortedatum van jouw kinderen naar 'Patiëntgerelateerde ondersteuning'. Je wordt op de hoogte gebracht zodra jouw mynexuzhealth-dossier gekoppeld is.

Dit kan enkel mits een volmacht van de patiënt. De patiënt kan deze geven door iemand aan te stellen als vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger. 

Je mag altijd een vertrouwenspersoon aanduiden die je kan bijstaan bij het verkrijgen van de informatie over je gezondheidstoestand. Indien je dit wil, mag de vertrouwenspersoon je patiëntendossier inkijken, of een afschrift vragen. De vertrouwenspersoon mag niet in jouw plaats beslissingen nemen omtrent je ziekte en behandeling. Een vertrouwenspersoon kan eigenlijk om het even wie zijn: een familielid, een buur, een goede vriend, een andere arts. 

Formulier aanwijzing vertrouwenspersoon

Indien je wil, kan je ook een wettelijk vertegenwoordiger aanduiden. Je vertegenwoordiger zal, indien je niet langer in staat bent om beslissingen te nemen omtrent je gezondheid (bv. als je in een coma belandt), de rechten van de patiënt uitoefenen in jouw naam, en dus ook beslissingen nemen omtrent je gezondheid en behandeling. Als je geen vertegenwoordiger aanduidt, en je bent niet langer in staat om je rechten uit te oefenen, dan treedt in vervangende volgorde je echtgeno(o)t(e)/partner, je meerderjarige kinderen, je ouders of je meerderjarige broer of zus op als vertegenwoordiger.

Formulier aanwijzing vertegenwoordiger

Het patiëntenportaal mynexuzhealth is zich gefaseerd aan het ontwikkelen. Momenteel kun je medische verslaglegging bekijken opgesteld na 1 november 2017 en dit 7 dagen na validatie door de behandelend arts.

 • Afspraken bekijken
 • Specifieke vragenlijsten invullen
 • Dagboeken bijhouden
 • Berichten sturen voor technische ondersteuning
 • Laboratoriumresultaten
 • Verslaglegging/ medische protocollen van radiologische onderzoeken
 • Beelden van radiologische onderzoeken
 • Facturen van behandelingen in Sint-Trudo Ziekenhuis 
 • Zelf online afspraken maken op diverse centra

De codekaart is één van de verschillende methoden om aan te melden op www.mynexuzhealth.be. Deze methode wordt voornamelijk gebruikt voor niet-Belgische patiënten die geen rijksregisternummer hebben, enkel het EAD-nummer. 

Heb je als buitenlandse patiënt geen Belgisch Nationaal Rijksregisternummer? Dan kan je een codekaart aanvragen via één van de volgende drie opties:

 1. Vraag een codekaart aan jouw zorgverlener in het ziekenhuis.
 2. Contacteer de servicedesk van nexuzhealth via het contactformulier.
 3. Bel naar het nummer +32 16 39 38 65. 

Meer informatie over de codekaart? Lees het hier: Codekaart (geen Belgisch rijksregisternummer)

Geef jij toestemming voor het delen van je patiëntgegevens?