Kwaliteitsverbetering en -metingen


Kwaliteitsverbetering

Wij blijven voortdurend onze zorg verbeteren door op een systematische, gestructureerde en transparante manier te werken aan verbeteringen in onze organisatiestructuur, onze processen en onze procedures. Via regelmatige interne audits (doorlichtingen), bevragingen bij patiënten en medewerkers, kwaliteitsmetingen en registratie van (bijna)-incidenten en de grondige analyse van de resultaten, wordt onze werking continu van nabij opgevolgd. Verbeterpunten en de daaruit volgende actieplannen worden met de betrokken diensten besproken. Regelmatig worden ook sensibiliseringscampagnes opgezet om bepaalde verbeteracties extra onder de aandacht van de medewerkers te brengen (bv. rond handhygiëne, valpreventie, medicatieveiligheid ...).

Ook als patiënt kan je je steentje bijdragen in het bewaken van je veiligheid. Meer informatie is beschikbaar onder patiëntveiligheid.

Kwaliteitsmetingen

Om de kwaliteit van onze zorg op een objectieve manier vast te leggen, worden verschillende aspecten (bijvoorbeeld patiëntidentificatie, decubitus, handhygiëne, infecties, valincidenten …) regelmatig gemeten en opgevolgd zodat – indien nodig – snel de gepaste maatregelen getroffen kunnen worden. De resultaten van deze metingen worden gerapporteerd aan de afdelingen zodat zij in een proces van continue kwaliteitsverbetering verbeterprojecten kunnen opzetten.

Om de resultaten van deze kwaliteitsmetingen te kunnen vergelijken met deze van andere ziekenhuizen, neemt ons ziekenhuis deel aan de kwaliteitsmetingen van het Vlaams Indicatoren Platform (VIP2). Om onze kwaliteit van zorg transparanter te maken voor onze patiënten en verwijzers, krijg je hieronder inzage in een aantal resultaten.  Je kan de resultaten van het Sint-Trudo Ziekenhuis hier bekijken.

Wat is VIP2?

VIP2 staat voor Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals) en is een initiatief dat in 2011 werd opgestart door de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Zorgnet Vlaanderen en ICURO (de koepel van de Vlaamse ziekenhuizen met publieke partner. 

Het project beoogt de kwaliteit van zorg te verbeteren door het stimuleren en faciliteren van het gebruik van klinische proces- en resultaatsindicatoren. Hiertoe werd een basisset indicatoren ontwikkeld voor verschillende domeinen. Voor de domeinen moeder en kind, orthopedie (heup- en knieprothese), cardiologie (hartinfarct) en oncologie (borstkanker) werden pathologiespecifieke indicatoren geselecteerd. Ziekenhuisbreed werden een aantal ziekteoverkoepelende kwaliteitscriteria gegroepeerd (o.a. handhygiëne, patiëntidentificatie, tevredenheid van de patiënt, informatie aan de patiënt).

Ziekenhuizen kunnen vrijwillig deelnemen aan het project en kunnen dan de eigen resultaten vergelijken met de (ziekenhuisanonieme) resultaten van de andere deelnemende ziekenhuizen. Sint-Trudo Ziekenhuis neemt deel aan alle VIP2-metingen.

Klik hier voor meer achtergrondinfo over het VIP2 Project en het werken met indicatoren.

Resultaten

Je kan de resultaten van de verschillende kwaliteitsindicatoren sinds juni 2015 bekijken op de website zorgkwaliteit.be. Deze website wil de kwaliteit van zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart brengen en biedt patiënten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken. De metingen gebeuren in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO.

Voor volgende domeinen zijn de resultaten reeds beschikbaar op de website van zorgkwaliteit.be :

  • Borstkanker (diagnose, behandeling, overleving)
  • Rectumkanker (overleving)
  • Longkanker (diagnose, behandeling, overleving)
  • Patiëntenervaringen (patiënttevredenheid)
  • Ziekenhuisbrede metingen (o.a. handhygiëne, volledig voorschrift van geneesmiddelen, identificatie van patiënten, checklijst veilige chirurgie, vaccinatiegraad)