Delen van patiëntgegevens

Via de geïnformeerde toestemming stem je in met het elektronisch delen van jouw gezondheidsgegevens. Een betere communicatie tussen de personen die jou behandelen, komt jouw gezondheid ten goede. Bekijk het filmpje voor meer uitleg. In de tekst eronder krijg je gedetailleerde informatie over hoe het delen van je gezondheidsgegevens in zijn werk gaat.

Wat is de geïnformeerde toestemming voor het delen van gegevens?

Het is het akkoord dat je als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van jouw gezondheidsgegevens tussen de personen die jou behandelen. Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van jouw privéleven nageleefd. Het zijn jouw gegevens en ze worden beschermd. Je kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet.

Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie.

Waarom je toestemming geven?

Tijdens jouw leven ga je op raadpleging bij verschillende zorgverleners. Door je toestemming te verlenen aanvaard je dat de personen die jou behandelen informatie over jouw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen je beter behandelen als ze samenwerken en als ze jouw voorgeschiedenis op gezondheidsvlak kennen. Ze kunnen je dan sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden.

Een concreet voorbeeld:
Tijdens je vakantie ergens in België word je opgenomen op de spoeddienst. Dankzij de door jou verleende toestemming beschikken de personen die jou verzorgen over alle nodige informatie om bij de zorgverstrekking rekening te houden met jouw gezondheidstoestand.

Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor je behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • uitslagen van een bloedonderzoek
 • röntgenfoto’s
 • vaccinatie- en medicatieschema’s
 • geneesmiddelen die je werden voorgeschreven en afgeleverd
 • informatie die aan je huisarts werd meegedeeld na een ziekenhuisopname
 • ...

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.
Indien je wenst dat bepaalde informatie niet gedeeld wordt, vraag dan rechtstreeks aan de zorgverlener om deze informatie niet te delen.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

De zorgverleners met wie je een zorgrelatie of therapeutische relatie hebt, met andere woorden de zorgverleners die jou behandelen in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om een huisarts of specialist, een apotheker, een kinesitherapeut, verplegend personeel, een vroedvrouw, een tandarts of paramedisch personeel.
Dit betekent dat bijvoorbeeld de arbeidsgeneesheer en de dokter van jouw ziekenfonds of verzekering geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Wat zijn je rechten als patiënt omtrent de gegevensdeling?

 • Je kan je toestemming op elk ogenblik intrekken. In dat geval worden alle diensten die aan deze toestemming verbonden zijn geïnactiveerd.
 • Je kan bepaalde zorgverleners de toegang tot je gegevens ontzeggen.
 • Ook wanneer je jouw toestemming verleend hebt, kan je aan de betrokken zorgverlener vragen om bepaalde informatie niet te delen.
 • Je hebt het recht om een einde te stellen aan een geregistreerde therapeutische relatie.
 • Je hebt het recht om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Hoe kan je jouw toestemming registreren?

Als je akkoord bent met het principe van het beveiligd delen van jouw gezondheidsgegevens, dan kan je jouw toestemming registreren aan de hand van je elektronische identiteitskaart (eID-kaart):

 1. via de toepassing www.patientconsent.be
 2. via je huisarts, je ziekenfonds, je apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis

Voor kinderen die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (kids-ID met pincode) of voor anderen die niet over een dergelijke kaart beschikken zijn de zorgverleners, ziekenfondsen en opnamediensten van ziekenhuizen gemachtigd om de toestemming te registreren als de betrokkene (of in het geval van kinderen, de ouders of voogden) daarom vraagt (via het identificatienummer van de sociale zekerheid – INSZ – van de persoon).

Je kan jouw toestemming intrekken via dezelfde kanalen als hierboven beschreven.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

De elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn strikt beveiligd. Deze netwerken beantwoorden aan de hoogste veiligheidscriteria en elke toegang tot jouw gegevens wordt geregistreerd. De gegevens worden over de hele lijn vercijferd. De zorgverleners zijn gehouden tot het beroepsgeheim; de ongewettigde raadpleging of het ongewettigd gebruik van jouw gezondheidsgegevens is strafbaar. Enkel zorgverleners met wie je een zorgrelatie of therapeutische relatie hebt mogen jouw gegevens raadplegen. De toegangsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.

Vragen?

Heb je nog vragen, dan kan je terecht bij onze ombudsdienst.