Privacyverklaring


Privacyverklaring over de bescherming van persoonsgegevens van websitebezoekers

Sint-Trudo Ziekenhuis hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring (hierna "de verklaring" genoemd) beschrijft hoe persoonsgegevens verwerkt worden die via onze website worden verzameld: www.sint-trudo.be (hierna "onze website" genoemd). 

Daarnaast hebben we een specifieke privacyverklaring in verband met de bescherming van patiëntgegevens en een verklaring rond de gegevens van sollicitanten:

In deze verklaring krijgen bepaalde termen een specifieke betekenis:

"Sint-Trudo" betekent Sint-Trudo Ziekenhuis, Diestersteenweg 100 - 3800 Sint-Truiden, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0443.260.603, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt).

"Verwerkingsverantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt.

"Verwerker": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

"Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificateur, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online-identificateur (...) ;

 

1. Werkingssfeer

Onze website wordt beheerd door Sint-Trudo. Het is voor ons belangrijk om een omgeving te creëren en te handhaven waarin bezoekers zich op hun gemak voelen en waarin hun informatie niet zal worden misbruikt.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en de relevante nationale wetgeving, wil Sint-Trudo u graag uitleggen welke gegevens wij over u verzamelen en hoe deze zullen worden gebruikt wanneer u onze website bezoekt en wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, en u tevens verzekeren dat deze gegevens correct zullen worden verwerkt.

 

2. Verzamelde persoonsgegevens

2.1 Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Het IP adres, en
 • Cookies 

Wij gebruiken "cookies" (en soortgelijke technologieën) op onze websites en toepassingen. Deze kleine bestanden die informatie opslaan op de browser van uw computer stellen ons in staat om bepaalde informatie over u te onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze).

Wij slaan ze op om onze sites en toepassingen op uw behoeften af te stemmen en om uw voorkeuren voor toekomstige bezoeken te bewaren. Op die manier kunnen wij uw gebruikerservaring snel verbeteren en u relevante diensten aanbieden.

2.2 Om u te abonneren op de nieuwsbrief als professional of om u in te schrijven voor een evenement kan Sint-Trudo de volgende categorieën van persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Achternaam, voornaam, titel;
 • Adres;
 • Contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, fax);
 • Bedrijf;
 • De keuze van de taal;
 • Aanwezigheid op het evenement (datum en plaats);
 • RIZIV-nummer (zorgprofessionals).

2.3 U kunt er ook voor kiezen om aanvullende/optionele informatie te verstrekken wanneer u een formulier op onze Website invult of wanneer wij contact met u opnemen (telefonisch, per e-mail of tijdens evenementen). Hetzelfde geldt wanneer u een e-card wenst te versturen naar een patiënt die bij ons opgenomen is.

2.4 Sint-Trudo kan ook publiekelijk beschikbare informatie verzamelen om de door ons verzamelde informatie te verifiëren en om ons bedrijf te beheren en te ontwikkelen.

 

3. Waarom verzamelen wij informatie?

Sint-Trudo verzamelt de bovenstaande informatie voor de volgende doeleinden:

3.1 Informatie en communicatie

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, diensten of nieuwsbrief, of om contact met u op te nemen als u ons een vraag hebt gesteld.

Wij verzamelen uw gegevens ook om u te voorzien van bedrijfsinformatie en om te voldoen aan wettelijke, regelgevende en nalevingsverplichtingen en -vereisten.

3.2 Website beveiliging 

Vanwege ons legitieme belang om onze Website te beveiligen, verzamelen en verwerken wij uw IP-adres. 

3.3 Gebruik van cookies 

Wanneer u onze Website bezoekt, plaatsen wij "cookies": 

 • die noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze Website, op basis van ons rechtmatig belang om u een functionele Website aan te bieden, en 
 • voor het analyseren van uw surfgedrag op onze Website, maar alleen als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. 

Als u meer informatie wilt over ons gebruik van cookies, hoe lang ze worden bewaard, enz., kunt u onze cookie policy raadplegen.

3.4 Gebruik van sociale media

Om onze zichtbaarheid op het internet te vergroten en om dicht bij onze huidige en toekomstige patiënten, bezoekers, zorgpartners, enz. te staan, zijn wij ook aanwezig op sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Instagram.  

Wanneer u deze sites bezoekt, kunt u ervoor kiezen om sommige van uw persoonsgegevens rechtstreeks met ons te delen door contact met ons op te nemen, commentaar te geven en/of onze artikelen te delen. 

Daarnaast raden wij u aan de privacyverklaring te lezen die door deze derden op hun website is gepubliceerd om te zien hoe uw persoonsgegevens door deze derden worden verwerkt in hun hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijken.

4. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken en verwerken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract dat u met ons hebt gesloten of om op uw verzoek de nodige stappen te ondernemen om dat contract te sluiten.
 • Wij hebben uw vrije en uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken.

Indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief, zal u bijvoorbeeld gevraagd worden om uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze verklaring. Voor zover wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, delen wij u mee dat u het recht hebt om uw toestemming te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen (zie hieronder).

 • Uw persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met onze legitieme belangen en met inachtneming van uw belangen en rechten (verzamelen en opslaan van uw IP-adres om onze Website te beveiligen).
 • Wij zijn wettelijk verplicht bepaalde gegevens te verwerken en te melden aan de bevoegde autoriteiten, zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

5. Hoe zal uw informatie worden gebruikt en gedeeld?

5.1 In het algemeen worden uw gegevens alleen verwerkt door de betreffende afdeling binnen Sint-Trudo. Indien nodig kan Sint-Trudo uw persoonsgegevens delen met andere afdelingen binnen het ziekenhuis.

5.2 Voor technische doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden die namens ons taken uitvoeren en diensten verlenen, zoals professionele adviseurs of IT-consultants die test- en ontwikkelingswerkzaamheden uitvoeren aan onze bedrijfstechnologiesystemen.

5.3 Voor zover Sint-Trudo moet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen of in het belang van de veiligheid, het algemeen belang of de rechtshandhaving, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken. Wij kunnen ook gegevens bekendmaken in verband met bestaande of potentiële rechtszaken of om onze activa, veiligheid, personeel en andere rechten of belangen te beschermen.

5.4  Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of verhuurd.

 

6. Plaats van opslag en verwerking van gegevens

Persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven buiten de EU. Als het echter de bedoeling is om ze buiten de EU op te slaan en/of te verwerken, zullen wij u daar uitdrukkelijk van op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat hetzelfde beschermingsniveau wordt gewaarborgd.

Indien wij een beroep doen op onderaannemers, worden de gegevens doorgegeven aan de landen waar de datacentra van deze onderaannemers gevestigd zijn.

Wij sluiten met deze verwerkers een overeenkomst op basis van een door de Europese Commissie goedgekeurd model, op grond waarvan deze verwerkers hetzelfde beschermingsniveau garanderen als Sint-Trudo garandeert voor gegevens die binnen de EU zijn opgeslagen.

 

7. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij zullen uw informatie alleen bewaren voor zover dat nodig is om de in punt 3 van deze verklaring vermelde doeleinden te bereiken.

Aangezien de noodzaak om gegevens te bewaren afhangt van het soort gegevens en het doel van de verwerking, kunnen de bewaringstermijnen aanzienlijk variëren. De criteria die wij hanteren om de bewaartermijnen te bepalen, zijn de volgende:

 • Hoe lang hebben wij deze gegevens nodig om de gevraagde dienst te kunnen leveren?
 • Hebben wij een specifieke bewaringstermijn vastgesteld en aangekondigd?
 • Hebben wij toestemming gekregen om de bewaartermijn te verlengen?
 • Hebben wij een wettelijke, contractuele of andere verplichting?

Zodra wij uw gegevens niet meer nodig hebben en niet meer wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, zullen wij ze definitief wissen of, indien dit niet mogelijk is, anonimiseren in ons systeem.

In beginsel worden uw persoonsgegevens bewaard en gebruikt zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of om geschillen te beslechten of contracten te sluiten.

Persoonsgegevens die worden verwerkt om u te abonneren op nieuwsbrieven, worden bewaard totdat u uw recht op wissing uitoefent (zie hieronder). Wij wijzen u erop dat een dergelijke verwijdering alleen voor de toekomst van kracht zal zijn.

 

8. Gegevensbeveiliging

Uw gegevens worden als strikt persoonlijk beschouwd. Daartoe hebben wij alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke vernietiging, verlies of wijziging, alsmede tegen beschadiging, onopzettelijke of onrechtmatige toegang of andere ongerechtvaardigde gegevensverwerking.

 

9. Rechten van de betrokken personen

9.1. U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren:

 • Recht op informatie: U hebt het recht om uiterlijk op het moment dat wij uw gegevens verzamelen te worden ingelicht over de verwerkingen die wij verrichten, over uw rechten ter zake en over de uitoefening van deze rechten. Daarom hebben wij deze verklaring opgesteld.
 • Recht van toegang: U hebt het recht uw gegevens in te zien en een kopie te krijgen van de gegevens waarover wij beschikken.
 • Recht op correctie: Als uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, kunt u ons vragen verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u bewaren, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.
 • Recht op wissen: In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonsgegevens die wij over u bewaren te laten wissen, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.
 • Recht van bezwaar en beperking: Daarnaast heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft ook het recht om de persoonlijke gegevens die u aan Sint-Trudo heeft verstrekt te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

9.2 Wij kunnen u vragen uw identiteit te bewijzen om ons ervan te verzekeren dat u een legitiem recht hebt om een verzoek in te dienen en om te verifiëren dat wij antwoorden aan de persoon die het legitieme recht heeft om ons een van de bovenvermelde verzoeken te sturen en om de informatie te verkrijgen.

Wij wijzen u erop dat wij in bepaalde bij wet voorziene omstandigheden de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of uw verzoek niet kunnen inwilligen wanneer de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ons dat toestaat.

9.3 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel, T: +32 (0)2 274 48 00; F: +35 (35)2 274 48 35; E: contact@apd-gba.be.

 

10. Uitoefening van uw rechten

10.1 Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om deze rechten uit te oefenen, dient u ons een schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek toe te zenden, samen met een bewijs van uw identiteit (bv. fotokopie van uw identiteitskaart, enz.):

 • Per e-mail: dpo@stzh.be
 • Per post naar het volgende adres Sint-Trudo Ziekenhuis, t.a.v. DPO, Diestersteenweg 100, 3800 Sint-Truiden

Wij verzoeken u duidelijk aan te geven op welk recht u zich wenst te beroepen, tegen welke verwerking u bezwaar wenst te maken of deze wenst te beperken, of welke toestemming u wenst in te trekken.

10.2 Voorwaarden voor de uitoefening van uw rechten

Wanneer u uw rechten uitoefent, worden u geen kosten aangerekend, tenzij wij van oordeel zijn dat het verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld wanneer het om een herhaald verzoek gaat).

Wij kunnen u echter vragen een redelijk bedrag te betalen dat niet hoger is dan onze kopieerkosten voor eventuele extra verzoeken om kopieën.

Voor elk verzoek met betrekking tot uw rechten zoals uiteengezet in punt 9 van deze verklaring, zullen wij binnen een maand op uw verzoek reageren. Deze termijn kan echter tot twee maanden worden verlengd als het verzoek complex is en/of vanwege het aantal verzoeken dat wij moeten verwerken. Indien deze termijn wordt verlengd, zullen wij u daarvan en van de reden van deze beslissing in kennis stellen.

 

11. Wijziging van deze verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Verklaring indien nodig te wijzigen of aan te vullen.

In geval van belangrijke wijzigingen zal de datum van de wijziging worden aangepast en zal een kopie van de nieuwe Verklaring op onze Website worden geplaatst.

Wij raden u aan deze Verklaring regelmatig door te nemen om te weten te komen hoe wij uw gegevens verwerken en beschermen.