Fysieke ziekten

Allergie


 • Allergienet vzw
  Een zelfhulpgroep voor mensen met allergie of een aan allergie gerelateerde aandoening zoals eczema, voedselallergie, astma, rhinitis.


 • Stichting voedselallergie
  De Stichting helpt mensen met voedselallergie en -intolerantie, hun familie en hulpverleners door het verstrekken van informatie via diverse publicaties en het organiseren van informatieavonden. Mevr. Heymans (011 64 30 25) is de contactpersoon voor de Belgische leden van de Stichting.

Amyotrofische laterale sclerose

 • ALS-Liga BelgiŽ vzw
  De ALS-Liga verleent steun aan mensen die op ťťn of andere wijze betrokken zijn bij de ziekte, en verschaft hen informatie via contactadressen, de nieuwsbrief en de jaarlijkse contactdag alle aspecten van de ziekte.

Bechterew

 • Vlaamse Vereniging voor Bechterewpatienten vzw (VVB)
  De VVB richt zich tot mensen met spondilitis ankylosans of de ziekte van Bechterew. De groep wil haar leden informeren over de medische aspecten van de ziekte en de behandeling ervan en ondersteuning bieden bij praktische problemen, bij het aanvragen van tegemoetkomingen en bij het gebruik van technische hulpmiddelen.

Chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie

 • Fibroveerke vzw
  Bij vzw Fibroveerke kunnen zowel patiŽnten als partners, kinderen en ouders terecht. De vereniging bouwt een brug tussen CVS- en fibromyalgiepatiŽnten want heel wat klachten zijn gelijkaardig. Er wordt een nieuwe impuls gegeven en het sociaal contact wordt bevorderd door bijeenkomsten die de vzw organiseert over het hele land.

 • ME-Vereniging vzw
  De zelfhulpgroep wil meer bekendheid geven aan 'Myalgische Encephalomyelitis' (ME) of het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en de sociale gevolgen ervan. Ze besteden veel aandacht aan het verspreiden van informatie aan patiŽnten en artsen.

 • Vlaamse Liga voor FibromyalgiapatiŽnten vzw (VLFP)
  De VLFP stelt zich tot doel zoveel mogelijk informatie te verstrekken en documentatie te verspreiden, het uitwisselen van ervaringen tussen patiŽnten te bevorderen, het onderzoek naar de oorzaak en de behandeling te stimuleren en ten slotte te ijveren voor erkenning van de ziekte. Daartoe richt zij regionale informatiebijeenkomsten in en organiseert zij voordrachten.

Chronische inflammatoire bindweefselziekten

 • CIB-Liga vzw
  De vereniging wil aan iedere geÔnteresseerde deskundige informatie over Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten verstrekken in de ruimste zin van het woord en wil meer bekendheid geven aan de ziekte. Naast het bevorderen van het algemeen welzijn van de patiŽnten wil de vereniging lotgenoten met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen, elkaar onderling te helpen en te steunen.

Chronische pijn

Coeliakie

 • Vlaamse Coeliakievereniging vzw (VCV)
  De vereniging wil het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van coeliakiepatiŽnten bevorderen en hen met elkaar in contact brengen.

Coma

 • Coma Vereniging Limburg vzw
  De vereniging wil (ex-)comapatiŽnten, hun familie, betrokkenen en hulpverleners met elkaar in contact brengen op hun tweemaandelijkse bijeenkomsten. Door lotgenoten samen te brengen en de gelegenheid te bieden over hun moeilijkheden en ervaringen te praten en door te informeren over alle aspecten van coma en door sensibilisering via de media, hoopt de vereniging de onwetendheid tegen te gaan en de eenzaamheid van de betrokkenen te doorbreken.

 • Vlaamse Liga NAH vzw
  De vzw verzamelt informatie- en kennis voor coma- en CVA-patiŽnten, hun familie, verzorgers en iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de NAH-problematiek. Er zijn folders, boeken, brochures, een video en andere informatie ter beschikking.

Crohn en colitis ulcerosa

 • Crohn- En Colitis Ulcerosa Vereniging (CCV)
  De Crohn- en Colitis Ulcerosa Vereniging vzw wil een steun zijn voor de patiŽnt, het gezin en de familie. De provinciale besturen bieden morele steun en aanmoediging bij het verwerken van de ziekte.

CVA

 • CVA Limburg, Provinciale Zelfhulpgroep Voor Herseninfarctpatienten
  De Limburgse zelfhulpgroep voor herseninfarctpatiŽnten staat niet enkel open voor de CVA-patiŽnten, doch eveneens voor hun partners en/of familieleden. De groep biedt hen de mogelijkheid om uit hun isolement te treden en elkaar steun te bieden. Tijdens de bijeenkomsten kan men ervaringen uitwisselen en zich beter informeren over behandelings- methoden en revalidatiemogelijkheden. Ook de gevolgen op emotioneel en sociaal vlak kunnen aan bod komen.

 • Vlaamse Liga NAH vzw
  De vzw verzamelt informatie- en kennis voor coma- en CVA-patiŽnten, hun familie, verzorgers en iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de NAH-problematiek. Er zijn folders, boeken, brochures, een video en andere informatie ter beschikking.

Dementie

 • Praatcafes Dementie
  Het praatcafť dementie is een bijeenkomst voor personen met dementie en hun mantelzorgers.

 • Vlaamse Alzheimer Liga vzw
  De Vlaamse Alzheimer Liga is een aanspreekpunt voor personen met dementie, mantelzorgers en familiegroepen. Je kan gratis de infolijn van de Alzheimerliga bellen op 0800 15 225.

Diabetes

 • Vlaamse Diabetes Vereniging vzw (VDV)
  De Vlaamse Diabetes Vereniging vzw staat open voor iedereen die met diabetes begaan is. Regionale afdelingen staan in voor de opvang van mensen met diabetes en hun sociale omgeving. Ze organiseren infoavonden en ontspanningsactiviteiten en stellen diabetesmateriaal ter beschikking aan een voordelige ledenprijs.

Dupuytren 

Epilepsie

 • Epilepsie-Contactgroep Limburg vzw
  Epilepsie-Contactgroep Limburg vzw werd opgericht met als doel samen met lotgenoten de problematiek rond het verschijnsel epilepsie bespreekbaar en leefbaar te maken.

 • Vlaamse Liga tegen Epilepsie vzw
  De grote doelstellingen van de Liga zijn: hulpverlening aan mensen met epilepsie en hun omgeving; informatie en voorlichting over epilepsie verstrekken en het ondersteunen van de zelfhulpgroepen rond epilepsie.

Guillain-barre en CIDP

 • Diagnosegroep Guillain-Barre en Cidp vzw (Gibas)
  Bij GIBAS kunnen patiŽnten en hun familieleden terecht voor uitgebreide informatie over behandeling en revalidatie en tevens voor emotionele ondersteuning en ervaringsuitwisseling.

Hartaandoeningen

 • Hart- En Vaatliga (HaVaLi)
  De Hart- en Vaatliga is een Limburgse vereniging voor mensen die problemen hebben met hart- en vaataandoeningen zoals hoge bloeddruk, beklemmend gevoel in de borst, infarcten, hartoperaties (bv. bypass, klepvervangingen, harttransplantatie), het plaatsen van hartritmeregelaars, ballondilataties en stents.

 • Hartekinderen vzw
  Hartekinderen brengt ouders van kinderen of jongeren met aangeboren en verworven hartgebreken bij elkaar. De vereniging wil bijdragen tot het oplossen van de medische, psychologische, sociale en pedagogische problemen waarmee die ouders en hun kinderen geconfronteerd worden.

 • Limburgse Hartpatientenvereniging vzw
  De vereniging wil in de meest uitgebreide zin steun verlenen aan patiŽnten met hart- en vaatziekten; de preventieve en postoperatieve maatregelen bevorderen en helpen bij het verlichten van de sociale noden van de hartpatiŽnt. Elke week is er mogelijkheid tot revalidatie en wandelen.

Hepatitis

 • Vereniging Voor Hepatitis C-PatiŽnten vzw (VHC)
  De vereniging voor hepatitis C-patiŽnten heeft als doel: lotgenoten samenbrengen, informatie verzamelen en verspreiden, ondersteuning bieden, organiseren van informatie- en gespreksnamiddagen, culturele en ontspannende activiteiten, belangen behartigen, publieke opinie sensibiliseren.

Huntington

 • Huntington Liga vzw
  De Huntington Liga is een zelfhulporganisatie voor al wie als familie, hulpverlener of belangstellende betrokken is bij de ziekte van Huntington. De vereniging wil emotionele steun en begeleiding verlenen aan zieken en families. Daarnaast wil de organisatie informatie over de ziekte verspreiden bij betrokkenen, hulpverleners en het brede publiek.

Kanker

 • Vlaamse Liga tegen Kanker
  Als Vlaamse koepelorganisatie komt de Vlaamse Liga tegen Kanker op voor de belangen van de kankerpatiŽnt. Ze doet dit door psychologische en sociale opvang te bieden aan patiŽnten en hun familie. Bovendien organiseert deze instantie informatiecampagnes om deze ziekte te voorkomen en geeft ze steun aan wetenschappelijk onderzoek. Op hun website kan je gratis brochures downloaden over een hele reeks onderwerpen.

 • Stichting tegen Kanker
  De Stichting tegen Kanker zet zich ten volle in voor steun aan het wetenschappelijk onderzoek, de sociale dienstverlening en de gezondheidsvoorlichting. Op deze website wordt heel wat interessant nieuws gepubliceerd dat direct of indirect te maken heeft met de problematiek. Daarnaast kan je gratis brochures downloaden over een hele reeks onderwerpen.

 • Inloophuis voor mensen met kanker
  Alle (ex-)kankerpatiŽnten en hun naasten kunnen in het inloophuis in Hasselt terecht voor een gesprek met een vrijwilliger, of voor ťťn van de groepsactiviteiten en gespreksavonden.

 • Kleine Prins vzw (Kinderkankerfonds Limburg)
  Zij bieden ondersteuning aan families met jonge kankerpatiŽnten die problemen ondervinden op financieel en materieel vlak.

 • vzw Rozerood
  Een Limburgse lotgenotengroep voor en door kankerpatiŽnten en hun naasten. Zij organiseren maandelijks ontmoetingsmomenten met enerzijds activiteiten en anderzijds aandacht voor elkaars verhaal. Om de 2 jaar organiseren ze ook een kindernamiddag voor kinderen waarvan ťťn van de (groot)ouders kanker heeft/had.

Leukemie 

 • Wildgroei vzw Limburg
  Wildgroei vzw Limburg verleent emotionele steun aan patiŽnten met een niet-goedaardige hematologische aandoening en hun familieleden, en biedt informatie aan. Verder wil de groep onderlinge communicatie verbeteren door problemen te bespreken en ervaringen over het ziekteproces uit te wisselen, en een schakel zijn tussen de patiŽnten enerzijds en de deskundigen/professionelen anderzijds.

Multipel myeloom / ziekte van waldenstrŲm 

 • Contactgroep Myeloom PatiŽnten Vlaanderen vzw (CMP)
  CMP is een zelfhulpgroep voor en door multipel myeloom patiŽnten. Het doel van de vereniging is emotionele ondersteuning voor patiŽnten en familieleden, telefonische ondersteuning, organiseren van informatieve bijeenkomsten over de ziekte en haar evolutie en lotgenotencontact.

Meniere

 • Vereniging voor Meniere-Patienten vzw
  De vereniging wil de MťniŤrepatiŽnt uit zijn sociaal isolement te halen door samenkomsten te organiseren waar de patiŽnt, samen met zijn familie en belangstellenden, zijn probleem onder woorden kan brengen en/of anderen kan helpen met zijn/haar ervaringen, evenals een praatgroep o.l.v. een psychotherapeut.

Mucoviscidose

 • Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose vzw
  De vereniging heeft de verbetering van de levenskwaliteit van muco-patiŽnten en hun omgeving tot doel. De voornaamste activiteiten zijn psychosociale ondersteuning via telefonisch onthaal en ziekenhuisbegeleiding informatieverstrekking via brochures, bijeenkomsten, telefonische en e-mail permanentie en concrete hulpverlening (uitlenen van toestellen, verkoop van medisch materiaal en voedingsproducten tegen verminderde prijs, doorverwijzing naar hulpverleners, financiŽle tussenkomst).

Multiple sclerose

 • MS-Liga Vlaanderen
  De MS-Liga op zich is geen zelfhulpgroep, wel ondersteunt ze de plaatselijke zelfhulpgroepen en wil ze instaan voor de psychosociale begeleiding van personen met MS en hun familie d.m.v. een sociale dienst met professionele krachten (zie sociale diensten van de MS-Liga).

 • MS-Liga Vlaanderen Sociale Diensten
  Er is een sociale dienst in elke provincie; de dienstverlening wordt verzorgd door maatschappelijk werkers. Hun voornaamste taak bestaat erin de personen met MS en hun familie, op hun vraag, op te vangen en te begeleiden. Dit gebeurt zowel via individuele contacten als groepsactiviteiten. Zo zijn er in de meeste provincies afzonderlijke therapeutische gespreksgroepen voor specifieke doelgroepen, onder andere voor jongeren met MS (tot 35 jaar), voor 35-plussers en voor partners van personen met MS.

 • Regionale Zelfhulpgroepen MS
  De plaatselijke vrijwilligerscomitťs en zelfhulpgroepen voor MS-patiŽnten worden ondersteund door de provinciale afdelingen van de MS-Liga. Regelmatig worden informatiebijeenkomsten georganiseerd rond bijvoorbeeld medische, psychosociale of juridische aspecten. 

 • Lidwina voor MS vzw
  De vzw Lidwina voor MS heeft als doel activiteiten op te zetten voor MS, specifiek op vraag en op maat van de betrokkenen. In hun huis voor personen met MS in Hasselt is er plaats voor een gezellige babbel, info-uitwisseling en geplande activiteiten. Elke donderdag is het huis open voor personen met MS en hun familie. Woensdag en donderdag is er een psychologe werkzaam die deze personen begeleid. Al hun diensten en activiteiten zijn gratis.

Myasthenie

 • Liga Myasthenia Gravis vzw
  Het doel van de vereniging is om contacten leggen met patiŽnten en ervaringen uitwisselen en medische voorlichting verschaffen en de patiŽnten op de hoogte houden van de meest recente evolutie van het onderzoek naar behandelingswijzen. Provinciale contactpersonen zijn steeds bereid tot een gesprek en brengen, indien gewenst, ook een bezoekje. o Neuromusculaire aandoeningen of spierziekten.

 • Vlaamse Vereniging Neuromusculaire Aandoeningen vzw (Nema)
  Nema bundelt de krachten van allerlei mensen die bij spierziekten betrokken zijn: spierzieken, ouders, familieleden, sympathisanten, (para)medici, instellingen, enz. Nema organiseert lotgenotencontact en vorming. Er zijn algemene samenkomsten voor informatie, actie en contact, en initiatieven per doelgroep of ziektebeeld.

Nierfalen

 • Fenier-Fabir vzw
  Fenier-Fabir vzw is de koepelorganisatie van verenigingen voor nierpatiŽnten in Vlaanderen en WalloniŽ en verstrekt informatie op maat en naargelang de vraag. Desgewenst wordt er doorverwezen naar de regionale vereniging.

 • Vereniging voor Limburgse NierpatiŽnten vzw (Nier Limburg)
  Nier Limburg vzw is de vereniging voor alle nierpatiŽnten, hun partners en sympathisanten in Limburg. Het doel van de vereniging is het bevorderen van sociale contacten en patiŽnten en familie wegwijs maken bij vragen. Dit gebeurt o.a. door informatievergaderingen, uitstappen en ontspanning.

Osteogenesis imperfecta

 • Zelfhulpgroep Osteogenesis Imperfecta vzw (ZOI)
  De groep staat open voor mensen met OI en hun familie. De doelstellingen zijn het bevorderen van contacten tussen mensen met OI en hun familie, uitwisselen van ervaringen, emotionele steunverlening, het bevorderen van maatschappelijke integratie van OI-patiŽnten en hulp bieden bij problemen.

Osteoporose

Parkinson 

 • Vlaamse Parkinson Liga vzw
  De Liga behartigt en verdedigt de belangen van alle parkinsonpatiŽnten en hun naaste omgeving, en wil het psychische en sociale welzijn van de parkinsonpatiŽnt bevorderen. De Liga werkt met autonome regionale zelfhulpgroepen verspreid over heel Vlaanderen. Zij organiseren maandelijkse of tweemaandelijkse bijeenkomsten. Daar kan men terecht voor contact met lotgenoten, een gezellige babbel of voor informatieve vergaderingen waar een gastspreker een thema komt toelichten dat verband houdt met de ziekte.

Postpolio

 • Postpolio BelgiŽ vzw
  De vereniging richt zich tot alle ex-poliopatiŽnten. De groep wil de noden en belangen behartigen van de postpolio's en het uitwisselen van ervaringen stimuleren. Informatieverstrekking gebeurt met folders en nieuwsbrieven. Praatgroepen hebben regelmatig plaats in alle provincies.

Prostaataandoeningen

 • Wij Ook BelgiŽ vzw
  Deze vereniging richt zich tot alle mannen boven vijftig jaar die problemen hebben met prostaataandoeningen te helpen om samen met hun levenspartner en familie een gezond en productief leven te leiden op fysiek, psychisch, spiritueel en sociaal gebied, zowel door het verstrekken van informatie als het organiseren van lotgenotencontact.

Psoriasis

 • Psoriasis Liga Vlaanderen vzw
  De Psoriasis Liga Vlaanderen is een zelfhulpgroep voor mensen met de huidziekte psoriasis en met psoriasis gecombineerd met reuma. Zij verstrekken informatie en bieden emotionele ondersteuning en psychosociale hulp. De Liga organiseert twee recreatiereizen per jaar.

Pulmonale hypertensie

 • PH vzw
  De Vereniging Pulmonale Hypertensie wil patiŽnten met pulmonale hypertensie moreel ondersteunen. Daarnaast wil zij zelfhulp bij de patiŽnten bevorderen en informatie verstrekken aan patiŽnten en families.

Reuma

 • Vlaamse Reuma Liga vzw (VRL)
  De Reumaliga wil de stem van mensen met reuma zijn. Ze geeft tal van brochures uit en beschikt over een documentatiecentrum. De Reumaliga engageert zich speciaal in 'gezondheidspreventie' en informeert over gezonde voeding, beweging, preventie bij reuma.

ReumatoÔde artritis

 • ReumatoÔde Artritis Limburg vzw
  De RA-Liga gaat uit van het principe dat hoe meer een patiŽnt weet en begrijpt over zijn ziekte, hoe beter hij ermee kan omgaan. De RA-Liga wil hierbij een steun zijn door informatie en begeleiding te bieden en helpt in het zoeken naar ieders eigen manier om met de ziekte om te gaan.

Stofwisselingsziekten

 • Belgische Organisatie voor Kinderen en Volwassenen met een stofwisseling
  BOKS vzw is een koepelorganisatie voor alle zeldzame stofwisselingsziekten in BelgiŽ. De missie van BOKS vzw is de levenskwaliteit en -kwantiteit van deze kinderen (en volwassenen) te optimaliseren. Deze patiŽntenorganisatie biedt informatie, lotgenotencontact en/of een luisterend oor en behartigt de belangen van de leden waar nodig en mogelijk. Jaarlijks worden een aantal informatiedagen georganiseerd per ziektebeeld. Informatieverstrekking gebeurt via folders, brochures en andere publicaties.

Wijnvlekken/hemangiomen

 • Hemangioom Support Groep
  Dit is een Vlaams-Nederlandse zelfhulpgroep voor ouders van kinderen met hemangiomen (ook wel aardbeivlek, aardbeienvlek of framboosje genoemd). Er worden ontmoetingsbijeenkomsten voor ouders en hun kinderen georganiseerd.

 • Zelfhulpgroep voor mensen met wijnvlekken en hemangiomen
  De groep wil het grote publiek vertrouwd maken met wijnvlekken, hemangiomen en het syndroom van Sturge-Weber. Lotgenoten vinden er een luisterend oor voor hun problemen. Er wordt begeleiding gegeven op administratief en sociaal vlak en er wordt doorverwezen naar de gepaste medische diensten.

Williams-Beuren Syndroom

 • Williams-Beuren Syndroom vzw
  De groep brengt tweemaal per jaar ouders samen om ervaringen uit te wisselen. Zij doet regelmatig een beroep op gastsprekers en probeert zoveel mogelijk informatie te verspreiden via folders, brochures en andere publicaties.